Process Engineer Nutsvoorzieningen

Icon be Zwijndrecht, België
Process engineering

Ben jij een technische professional met een passie voor nutsvoorzieningen en technische installaties? Vraag jij je altijd af hoe een warmtenet of andere technische systemen in elkaar zitten? Ben je geboeid door het analyseren van procesparameters en het interpreteren van technische tekeningen en specificaties? Als jij het in de vingers hebt om het overzicht te bewaren, zelfs wanneer er veel gegevens en technische informatie beschikbaar is, dan zijn wij op zoek naar jou!

Agidens is een toonaangevende leverancier van engineering-, automatiserings- en validatiediensten voor de life sciences en voedingsindustrieën. Met onze diepgaande kennis van deze sectoren en onze technische expertise biedt Agidens oplossingen voor elke fase van de productiecyclus, van concept tot implementatie en validatie. Onze focus op kwaliteit, efficiëntie en naleving van regelgeving stelt klanten in staat om hun productieprocessen te optimaliseren en hun concurrentiepositie te versterken.

 

Wat zal je doen?

 • Je maakt deel uit van een team process engineers on site bij een life sciences klant dat vanuit een langetermijnvisie de krijtlijnen uitzet voor het uitbreiden en actualiseren van technische installaties (met de focus op centrale utilities)
 • Je verleent professioneel advies op basis van technisch/wetenschappelijke deskundigheid op het gebied van energiesystemen, watersystemen en andere nutsvoorzieningen en op gebied van facilitaire systemen en gebouwen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de eerste (ruwe) project scope, waarbij je de vraag van de klant omzet naar de project scope, de nodige procesvereisten opstelt en de krijtlijnen van het conceptueel ontwerp bepaalt.
 • Je zorgt voor de initiële, ruwe raming van het nodige budget en berekent de NPV / IRR van een potentieel project.
 • Zo stel je de business case op en bereid je de project goedkeuring voor (zowel naar aanpak als naar de uitwerking van de vereiste documenten).
 • Je concepten draag je op een gestructureerde manier over aan de engineering afdeling of een studiebureau. Daarna neem je de rol van process engineer op in het projectteam. Zo blijf je het verdere verloop van de detail engineering & ontwikkeling opvolgen en de gebruikersvereisten bewaken. Waar nodig stuur je eventueel bij. Deze installaties worden uiteindelijk uitgebaat door de technische dienst (Operations) ten behoeve van de klant.
 • Je helpt bij het opstellen van een Master planning voor diverse nutsvoorzieningen, facilitaire systemen en gebouwen. Hierbij hou je rekening met actuele gebruikersvereisten, veiligheid- en kwaliteitseisen, nieuwe regelgeving, bedrijfsstandaarden, (technologische) veroudering, etc. Bedrijfszekerheid en Life Cycle Cost behoren tot de belangrijkste beslissingscriteria.
 • Je gebruikt feedback van de technische dienst (Operations / Onderhoud) of productie om verdere (proces)optimalisaties op bestaande (utility) installaties, machines en gebouwen te detecteren. Je focust op een minimale Life Cycle Cost, rekening houdend met bedrijfszekerheid, energie-efficiëntie, veiligheid en kwaliteit.
 • Je draagt actief bij aan energiebeheer en aan energie- en waterbesparingsprogramma’s.
 • Gelijktijdig werken aan het opleveren van nieuwe projectbeschrijvingen en het ondersteunen van lopende projecten vormt een kernonderdeel van de job.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied (industriële) nutvoorzieningen binnen een industriële context.
 • Je hebt een master diploma in een technische richting, bij voorkeur Industriële Wetenschappen Electromechanica / Chemie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over de kennis van verschillende types installaties, met vooral een focus op thermodynamica en fluidomechanica, energiesystemen, HVAC, water- en gasgerelateerde systemen.
 • Je kan op relatief korte tijd en op basis van beperkte (“as-built”) documenten en informatie een beeld vormen van bestaande systemen.
 • Je hebt ervaring met het opleveren van high-level project beschrijvingen, op basis van die beperkte hoeveelheid informatie en tegen scherpe tijdslijnen.
 • Je begrijpt de principes van IRR/NPV.
 • Je beschikt over voldoende technisch/budgettair inzicht om te weten wanneer €10K het verschil maakt en wanneer €100K.
 • Je kan flexibel omgaan met de hoge verwachtingen van onze klanten.
 • Kennis van, of ervaring met, GMP kwalificatie & validatie binnen de farmaceutische sector is een bijkomende troef.
 • Je hebt ervaring met Microsoft Office.
 • Je bent analytisch sterk, communiceert vlot en werkt resultaatsgericht
 • Kennis van Environment, Health & Safety by Design is een bijkomend voordeel
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels

 

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende en gevarieerde functie in een dynamisch en groeiend bedrijf
 • Een competitief salaris met secundaire voorwaarden, waaronder een bedrijfswagen, laptop en telefoon.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en trainingen.
 • Een informele en open werksfeer met ruimte voor eigen initiatief en ideeën.

 

Let’s get together!

Bij vragen mag je ons ook altijd contacteren. Stuur ons daarom zeker een bericht met de titel van de vacature en uw vraag naar lynn.bourguignon@agidens.com of via het nummer:

Are you a technical professional with a passion for utilities and technical installations? Do you always wonder how a heat network or other technical systems work? Are you fascinated by analyzing process parameters and interpreting technical drawings and specifications? If you have the ability to keep an overview, even when there is a lot of data and technical information available, then we are looking for you!

Agidens is a leading provider of engineering, automation and validation services for the life sciences and food industries. With our in-depth knowledge of these sectors and our technical expertise, Agidens offers solutions for every phase of the production cycle, from concept to implementation and validation. Our focus on quality, efficiency and regulatory compliance enables customers to optimize their production processes and strengthen their competitive position.

 

What will you do?

You are part of a team of process engineers on site at a life sciences customer who, based on a long-term vision, sets out the guidelines for expanding and updating technical installations (with a focus on central utilities)

You provide professional advice based on technical/scientific expertise in the field of energy systems, water systems and other utilities and in the field of facility systems and buildings.

You are responsible for drawing up the first (rough) project scope, converting the customer’s demand into the project scope, drawing up the necessary process requirements and determining the outlines of the conceptual design.

You take care of the initial, rough estimate of the necessary budget and calculate the NPV / IRR of a potential project.

In this way you draw up the business case and prepare the project approval (both in terms of approach and the elaboration of the required documents).

You transfer your concepts in a structured way to the engineering department or an engineering firm. Then you take on the role of process engineer in the project team. This way you continue to monitor the further progress of the detailed engineering & development and monitor the user requirements. Where necessary, you can make adjustments. These installations are ultimately operated by the technical service (Operations) for the benefit of the customer.

You will help draw up a Master planning for various utilities, facility systems and buildings. You take into account current user requirements, safety and quality requirements, new regulations, company standards, (technological) obsolescence, etc. Operational reliability and Life Cycle Cost are among the most important decision criteria.

You use feedback from the technical service (Operations / Maintenance) or production to detect further (process) optimizations on existing (utility) installations, machines and buildings. You focus on a minimum Life Cycle Cost, taking into account operational reliability, energy efficiency, safety and quality.

You actively contribute to energy management and to energy and water saving programs.

Working simultaneously on delivering new project descriptions and supporting ongoing projects is a core part of the job.

 

Who are you?

You have at least 5 years of relevant work experience within the field of (industrial) utility facilities within an industrial context.

You have a master’s degree in a technical direction, preferably Industrial Sciences Electromechanics / Chemistry or equivalent through experience.

You have the knowledge of different types of installations, with a focus on thermodynamics and fluidomechanics, energy systems, HVAC, water and gas related systems.

You can form a picture of existing systems in a relatively short time and on the basis of limited (“as-built”) documents and information.

You have experience in delivering high-level project descriptions, based on that limited amount of information and against sharp timelines.

You understand the principles of IRR/NPV.

You have sufficient technical/budgetary insight to know when €10K makes the difference and when €100K.

You can deal flexibly with the high expectations of our customers.

Knowledge of, or experience with, GMP qualification & validation within the pharmaceutical sector is an additional asset.

You have experience with Microsoft Office.

You are analytically strong, communicate smoothly and work result-oriented

Knowledge of Environment, Health & Safety by Design is an additional advantage

You can express yourself fluently in Dutch and English

 

What do we offer you?

A challenging and varied position in a dynamic and growing company

A competitive salary with secondary conditions, including a company car, laptop and telephone.

The opportunity to further develop yourself through education and training.

An informal and open working atmosphere with room for your own initiative and ideas.

 

KLAAR OM TE SOLLICITEREN?

Ben je volledig overtuigd van deze job? Laat het ons zeker weten! Onze recruiters plannen graag een verkennend gesprek met jou in.

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE SOLLICITEERT?

Solliciteren

Het start allemaal met je sollicitatie, die we zorgvuldig beoordelen en beantwoorden met waardevolle feedback.

Videogesprek

Als je voldoet aan de vereisten voor de functie, neemt een van onze recruiters contact met je op om een videogesprek in te plannen.

Interview in persoon

We duiken dieper in de rol en verantwoordelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek met de hiring manager, die inzichten deelt over de job.

Technisch interview

Ga in gesprek met je toekomstige collega’s, toon je vaardigheden en kom te weten of de job iets voor jou is.

Contractvoorstel

Proficiat, we geloven dat jij onze nieuwe collega bent!

Welkom!

Signed & sealed: welkom bij Agidens!

Where we are

Amsterdam

Suikersilo-West 31 1165 MP Halfweg Nederland +31 183 64 33 44

Brasschaat

Ruiterijschool 1 2930 Brasschaat België +32 3 641 17 70

Gorinchem

Stephensonweg 6 4207 HB Gorinchem Nederland +31 183 64 33 44
 • NL005469272B01
 • NL850983411B01​

Basel

Hohenrainstrasse 10 4133 Pratteln Zwitserland +41 61 713 00 80
 • CHE109416838

Zwijndrecht (HQ)

Baarbeek 1 2070 Zwijndrecht België +32 3 641 17 70
 • BE0468070629
 • BE0411592279
 • BE0465624744

Verwante vacatures

Spontaneous application?

Icon be Zwijndrecht, België
Automation engineering

Team Leader Process Engineering

Icon be Zwijndrecht, België
People & Business management

LEAD Process engineer

Icon be Zwijndrecht, België
Process engineering